Zasady

Regulamin pobytu

Regulamin gospodarstwa agroturystyczneg

Regulamin pobytu i wynajmu pokoi w Gospodarstwie Agroturystycznym „Ziołowy Dzbanek”

Ze względów przeciwpożarowych na terenie całej posesji obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych, ognisk i grillowania. (zakaz nie dotyczy specjalnie wyznaczonych miejsc).

 • Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkie osoby indywidualne i grupy zorganizowane korzystające z usług Gospodarstwa Agroturystycznego „Ziołowy Dzbanek”  oraz wszystkie osoby znajdujące się na terenie Gospodarstwa.
 • Na terenie Gospodarstwa mogą przebywać tylko osoby, które opłaciły pobyt lub uzyskały zgodę gospodarzy.
 • Pokoje wynajmowane są na potrzeby Gości na doby. Doba wynajmu rozpoczyna się o godzinie 14.00, a kończy o godzinie 11.00 dnia następnego.
 • Liczba dni pobytu w gospodarstwie agroturystycznym określona jest w potwierdzeniu rezerwacji, którą Gość otrzymuje e-mailem lub telefonicznie, po dokonaniu wpłaty zaliczki w wysokości 30% wartości całego zamówienia. Pozostałą kwotę Gość wpłaca w dniu przyjazdu.
 • W przypadku rezygnacji z przyjazdu i powiadomieniu gospodarzy w terminie późniejszym jak 48 godzin przed planowanym pobytem – wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
 • Nieprzybycie w ciągu 1 dnia od wskazanej w rezerwacji daty przyjazdu i nie poinformowanie o fakcie późniejszego przybycia, jest równoznaczne z anulowaniem rezerwacji, a Gospodarz może dowolnie dysponować pokojem.
 • Na początku i na końcu okresu wynajmu dokonane zostanie sprawdzenie stanu pomieszczeń przez Gospodarza i Gościa.
 • Opłata za niewykorzystane noclegi nie podlega zwrotowi.
 • Przedłużenie pobytu poza ustalony okres może być spełnione w miarę istniejących możliwości.
 • Jeżeli liczba gości wynajmujących pokój jest wyższa niż wskazana w rezerwacji Gospodarz ma prawo do:
  • odmówienia przyjęcia osób dodatkowych
  • pobrania dodatkowej opłaty
  • odstąpienia od umowy z winy gości
 • Pobyt Gości ze zwierzętami musi być wcześniej ustalony i zaakceptowany przez gospodarzy.
 • Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowującym się agresywnie oraz nieprzestrzegającym niniejszego regulaminu – gospodarze mają prawo wymówić pokój (nakazać opuszczenie Gospodarstwa) w trybie natychmiastowym, bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat.
 • Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za mienie Gości.
 • Goście ponoszą pełną odpowiedzialność, w tym materialną, za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia dokonane na terenie Gospodarstwa, spowodowane ich działaniem lub działaniem osób, za które odpowiadają.
 • Goście otrzymują do swojej dyspozycji klucze od swoich pokoi, które są zobowiązani zwrócić w chwili zakończenia pobytu. Zagubienie lub zniszczenie klucza powoduje obowiązek zapłaty w kwocie 30 PLN.
 • Goście zobowiązują się do przestrzegania porządku obowiązującego w pokoju i do użytkowania wszystkich pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczeniem. Opłata za najem nie obejmuje sprzątania pokoju, chyba że umówiono inaczej.
 • W przypadku wyrządzenia szkód zobowiązują się do ich niezwłocznego naprawienia lub pokrycia kosztów naprawy.
 • Gość nie może bez zgody Gospodarza przyjmować na nocleg w pokoju dodatkowych osób, traktując ich jako swoich gości. Osoby odwiedzające Gości zobowiązane są opuścić kwaterę do godziny 22:00.
 • Przyjmowanie, za zgodą Gospodarza, dodatkowych osób do pokoju, wymaga dodatkowej opłaty.
 • W godzinach 22.00 do 7.00 w pokojach należy zachować ciszę.
 • . W trakcie pobytu Gość samodzielnie dba o porządek w pokoju.
 • Goście zobowiązani są przestrzegać zasad bezpieczeństwa i ppoż. na terenie Gospodarstwa, a w szczególności nie używania w pokojach urządzeń elektrycznych i gazowych nie będących na wyposażeniu oraz rozpalania ogniska (grilla) wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych przez gospodarzy.
 • Goście powinni niezwłocznie powiadomić gospodarzy o powstaniu lub zauważeniu szkody w Gospodarstwie.
 • Gospodarze są zobowiązani niezwłocznie reagować na uwagi i zastrzeżenia dotyczące poziomu usług, funkcjonowania urządzeń, czystości i porządku.
 • Goście mogą korzystać w posiłków przygotowywanych przez gospodarzy pod warunkiem zgłoszenia tego faktu podczas rezerwacji i wniesieniu ustalonych opłat za wyżywienie.
 • Dokonanie opłaty za pobyt oraz dopełnienie obowiązku meldunkowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu przez Gości.
 • Palenie tytoniu wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych, o których informują gospodarze.
 • Gospodarze służą wyjaśnieniami oraz radą we wszystkich spornych kwestiach dotyczących regulaminu oraz pobytu w Gospodarstwie i proszą zacnych Gości o jego przestrzeganie.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.